werkwijze en kosten

Intakegesprek

€50

 • 60 minuten
Neem contact op!
Therapiesessie

€80

 • 50 minuten
Neem contact op!
Oudergesprek

€80

 • 60 minuten
Neem contact op!

Verslaglegging en gesprekken met scholen of andere partijen reken ik uurtarief. 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VIT en de koepelorganisatie RBCZ. Hierdoor vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Aangesloten zorgverzekeraars kunt u vinden op: www.vit-therapeuten.nl. Omdat de voorwaarden verschillen per verzekeraar, adviseer ik u ook om actuele informatie op te vragen bij uw zorgverzekeraar. De codes die u nodig heeft voor vergoeding kunt u bij mij opvragen.

Ook word ik vergoed door de Jeugdzorgbudgetten vanuit de gemeente. Ik ben aangesloten bij de gemeente West Brabant Oost. Voor meer informatie kijk op www.kiesjezorg.nl. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking vanuit CJG.

Soms kan psychosociale hulp ook gefinancierd worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Hierover kunt u informatie opvragen bij de gemeente.

Afmelden: wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld op tel.nr 06-49293552
Als er niet is afgemeld, wordt de sessie in rekening gebracht.

Werkwijze

 • Aanmelding:
  Aanmelding is telefonisch of per mail mogelijk. Er is geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Sinds mei 2018 ben ik aangesloten bij de gemeente West Brabant Oost. Kijk op www.kiesjezorg.nl voor meer informatie.
  Na aanmelding stuur ik een vragenlijst toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek.
 • Intake:
  In het intakegesprek gaan we dieper in op de reden van aanmelding, de mogelijke zorgen en de verwachtingen.
 • Sessies:
  Na de intake volgen 5 sessies met het kind individueel om te kijken waar het kind zelf het meeste last van heeft, wat hij/zij zou willen en nodig heeft om de gewenste situatie te bereiken.
  Ook wordt er gekeken naar welke kwaliteiten hij/zij in huis heeft om het doel te bereiken.
 • Evaluatiegesprek:
  Na 5 sessies volgt een tussentijds evaluatiegesprek met elkaar om te kijken welke veranderingen er al hebben plaatsgevonden.
  Hoe ouders of andere betrokkenen het kind het beste kunnen ondersteunen, want een positieve samenwerking met elkaar vergroot het succes van de therapie. Soms kan er nog een observatie in de klas nodig zijn of overleg met de leerkracht, huisarts of andere specialisten.
 • Sessies:
  Na het evaluatiegesprek volgen er 3-5 sessies tot het kind zijn of haar doel bereikt heeft.
  Hoeveel sessie een ieder nodig heeft hangt af van het soort klacht, de wens, het tempo van het kind en de steun van zijn omgeving.
  Gemiddeld kan een kind in 5-15 sessies zijn eigen kracht (her)ontdekken en zijn of haar klacht oplossen.
  Het kind geeft vaak zelf aan wanneer het tijd is om af te ronden.
 • Eindgesprek:
  We sluiten af met een eindgesprek.
  Natuurlijk is het mogelijk om na het afronden van het traject later weer contact op te nemen bij een nieuwe vraag.

Algemene voorwaarden

 • De behandelaar is een integratief kinder- en jeugdtherapeut.
 • Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt t.o.v. artsen, paramedici en andere hulpverleners. In deze wet is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor behandeling, plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntgegevens.
 • Het kind/ de jongere is de cliënt. De therapeut wordt betaald door de ouders/verzorgers, werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind.
 • De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar beide ouders (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) akkoord moeten gaan met de therapie. In het geval van ondertekening door 1 van de gezaghebbende ouders, draagt deze er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor heeft gegeven door ondertekening van de behandelovereenkomst. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren heeft tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan draagt, De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 • Wanneer een jongere tussen de 12 en 16 jaar oud is, is ook (mondelinge) toestemming van de jongere nodig voor behandeling. Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is, is geen toestemming van ouders nodig voor de behandeling. De jongere kan zelf de behandelovereenkomst ondertekenen. Mede-ondertekening van een ouder is wel wenselijk.
 • Gezien het vertrouwelijke karakter van de therapie is de therapeut gehouden aan geheimhoudingsplicht. In de evaluatiegesprekken bespreekt de therapeut het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie over de sessies wordt alleen met ouders/verzorgers besproken na toestemming van het kind of de jongere.
 • Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie worden ingewonnen bij de huisarts/specialist/school en eventueel kan gedurende of na de behandeling verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.
 • De sessies kunnen ten behoeve van de therapie, op video worden opgenomen. De opnamen blijven eigendom van de therapeut en kunnen worden gebruikt voor intervisie/supervisie. In geval van intervisie en collegiaal overleg kan zonder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de client worden besproken.
 • De ouders/verzorgers gaan akkoord met de tariefstelling van €75,- voor therapie vrijgesteld van BTW.
 • Een sessie of evaluatie duurt max. 1 uur. Kindsessies duren 50 minuten.
 • Voor aanvang van de therapie wordt de behandelovereenkomst ondertekend. Hierin staan de gemaakte afspraken.
 • Bij afzeggingen binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • De evaluaties met ouders/verzorgers zijn een vervanging van sessieverslagen. Als u behoefte heeft aan uitgebreide verslaglegging wordt het uurtarief gerekend.
 • Uw kind volgt de therapie/training vrijwillig. Als ouders/verzorgers dient u ervoor te zorgen dat uw kind voldoende weet van de therapie. Hiervoor kunt u gebruik maken van de kinderpagina.

Betalingsvoorwaarden:

 • Voor de tarieven verwijs ik u graag naar de pagina Werkwijze en kosten op deze website
 • De ouders/verzorgers ontvangen en betalen de nota aan de therapeut binnen de gestelde betalingstermijn van 2 weken. Indien de gemeente de kosten vergoed, ontvangt u geen nota.

Klachtrecht:

Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag zo snel mogelijk van u. Ik hoop dat we dat dan met elkaar in een gesprek kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris om u hierin bij te staan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). De VIT draagt zorg voor een hoogwaardige hulpverlening door integraal therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg en verbetert de zichtbaarheid van de kwaliteit die VIT-therapeuten leveren. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven bij het RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten) certificeert en registreert. Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de
onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ.

Privacy, bescherming persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die ten behoeve van de therapie door mij verzameld worden, worden volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) door mij verwerkt en bewaard.